נזיר דף נג

דף נג עמוד א
* מקצת מזקנים הראשונים סברו שהמאהיל על חצי קב עצמות או חצי לוג דם מן המת נטמא, ומקצתם סברו שאף המאהיל על רובע קב עצמות או רביעית לוג דם נטמא, ובית דין שלאחריהם סברו שהמאהיל על רובע קב עצמות או רביעית לוג דם נטמא רק לתרומה ולקדשים אך לנזיר ועושה פסח נטמא רק אם מאהיל על חצי קב עצמות או חצי לוג דם מן המת.
* אין הנזיר מגלח אלא אם נגע או נשא עצם כשעורה, אך אם האהיל עליה אינו מגלח, וכן אינו מגלח על אבן הסכוכית.

דף נג עמוד ב
* נזיר שנטמא באבר מן המת/החי שאין עליו בשר כראוי (ואין בו עצם כשעורה) - נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש אם הנזיר מגלח על טומאת מגעו/משאו או לא.
* כלי מתכת הנוגע במת נעשה כמת עצמו ומטמא במגע/באוהל טומאת שבעה ("חרב הרי זה כחלל").