סוטה דף ד

דף ד עמוד א
* בברייתא הראשונה בעמוד מובאים 9 דעות של תנאים שנחלקו מהו הזמן של שיעור סתירה (השיעור שאוסר את האשה אם נסתרה במשך זמן זה אחר שקינא לה בעלה). בעקבות הברייתא השניה המובאת בעמוד זה מתברר שאלו רק 8 דעות.
* רבי עקיבא היה רבו של בן עזאי (תוס').

דף ד עמוד ב
* כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם.
* כל האוכל פת בלא ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא.
* כל אדם שיש בו גסות הרוח - כאילו עובד עבודת כוכבים / כאילו כפר בעיקר / כאילו בא על כל העריות / כאילו בנה במה.