סוטה דף ה

דף ה עמוד א
* גם בעמוד זה מובאות כמה דרשות העוסקות בגנות אדם שיש בו גסות רוח.
* לדעת רב ת''ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית של גאוה (שלא יהו קלי הראש מסתוללין בו ויהא דבריו מתקבלין עליהן בעל כרחם), ורב נחמן בר יצחק חולק על כך.
* אין תפלתו של אדם נשמעת אא''כ משים לבו כבשר (שהוא רך ולא כאבן שהוא קשה).

דף ה עמוד ב
* מי שדעתו שפלה - מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם, ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת.
* כל השם אורחותיו בעולם הזה (מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה) - זוכה ורואה בישועתו של הקב''ה.