סוטה דף ז

דף ז עמוד א
* לדעת רב: לאשה מותר להתייחד עם שני אנשים בעיר, אך בדרך מותר רק עם שלושה אנשים.
* לדעת רב: לאשה מותר להתייחד עם שני אנשים כשרים, אך עם אנשים פרוצים אסור לה להתייחד אפילו הם עשרה.
* לדעת ת"ק: בית דין מוסרים לבעל שני תלמידי חכמים שיעלו איתו ועם אשתו לירושלים כדי לשומרו (שמא יבוא עליה בדרך ואז אין המים בודקים אותה), אך רבי יהודה חולק, ובגמרא מובא טעמו תחילה מקל וחומר (ודחו חכמים קל וחומר זה) ולבסוף מפסוק.
* המקום בו משקים את הסוטה (ומטהרין את היולדות ומטהרין את המצורעין) הוא בפתח שער נקנור.

דף ז עמוד ב
* הגמרא מביאה את המקור לכך שהיו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלים.
* "כדרך שמאיימין עליה שלא תשתה כך מאיימין עליה שתשתה" - דין זה אמור לאחר שנמחקה מגילה.
* יהודה הודה ולא בוש (במעשה תמר), וכן ראובן הודה ולא בוש (במעשה יצועי אביו) - ונחלו חיי העולם הבא [ובעולם הזה יהודה זכה למלכות, וראובן נטל חלק תחילה בארץ בעבר הירדן].
* כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון, עד שעמד משה ובקש עליו רחמים.
* רב ששת סובר שחצוף מי שמפרט חטאיו לרבים (כי נראה שאינו נכלם בדבר).
* לא ניתן לדייק מהמשנה ש"כותבין שובר".