סוטה דף ח

דף ח עמוד א
* אין משקין 2 סוטות כאחת (ונחלקו התנאים אם דין זה הוא כדי שלא יהא לבה גס בחבירתה או כי כך גזירת הכתוב).
* אין עושין מצות חבילות חבילות (שנראה כמי שהיו עליו למשאוי וממהר לפרק משאו).
* אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות.

דף ח עמוד ב
* כל הרוצה לראות אשה סוטה בניוולה (כשמשקים אותה) - רשאי לבוא לראות, והנשים חייבות לראות, כדי שילמדו לנהוג בצניעות.
* במדה שאדם מודד - בה מודדים לו (וזה הטעם להנהגות הבזיון והעונשים שבסוטה בעת השקאתה).
* מיום שחרב ביהמ"ק אע"פ שבטלה סנהדרין - מהשמים יענישו את המחוייב בעונש דומה למה שהיה צריך לקבל.