סוטה דף ט

דף ט עמוד א
* אין הקב''ה נפרע מן המלך עד שעת שילוחו (=איבודו מן העולם).
* אין הקב''ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתו.
* כל הנותן עיניו במה שאינו שלו - מה שמבקש אין נותנין לו ומה שבידו נוטלין הימנו [ולכן סוטה שנתנה עיניה במי שאינו ראוי לה - מה שביקשה לא ניתן לה ומה שבידה נטלוהו ממנה].

דף ט עמוד ב
* וכן מצינו בנחש הקדמוני ובקין וקרח ובלעם ודואג ואחיתופל וגחזי ואבשלום ואדוניהו ועוזיהו והמן: שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם - מה שביקשו לא ניתן להם ומה שבידם נטלוהו מהם.
* המשנה מציינת כמה מקרים (שמשון, אבשלום, מרים, יוסף, משה) בהם מצינו שחל בהם "מידה כנגד מידה", ובגמרא מפורט בהרחבה בנוגע לשמשון.