סוטה דף יא

דף יא עמוד א
* מדה טובה מרובה ממדת פורענות - ומקבל שכר יותר מכפי שעשה.
* ויקם מלך חדש על מצרים - נחלקו רב ושמואל אם הכוונה למלך חדש ממש או למלך שנתחדשו גזירותיו.
* 3 היו באותה עצה שיעץ פרעה על ישראל 'הבה נתחכמה לו' - בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון ביסורים, יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית.

דף יא עמוד ב
* בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים (והגמרא מתארת בהרחבה את מעשיהן).
* "ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות" - נחלקו רב ושמואל אם הכוונה ליוכבד ומרים או ליוכבד ואלישבע.
* "ויעש להם בתים" - נחלקו רב ושמואל אם הכוונה לבתי כהונה ולויה (אהרן ומשה) או לבתי מלכות (דוד).