סוטה דף יב

דף יב עמוד א
* כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה.
* נשים צדקניות - לא היו בפיתקה של חוה (בקללה של "בעצב תלדי בנים") - דבר זה נלמד מיוכבד אם משה.
* הצדיקים - ממונם חביב עליהן יותר מגופן, וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל (וזו אחת הסיבות המובאות בגמרא לכך שיוכבד שמה את משה בתיבת גומא ולא בתיבה יקרה העשויה מעץ).

דף יב עמוד ב
* ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור - שירדה לרחוץ מגלולי אביה.
* האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות - מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק, אמר (הקב"ה): פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא?
* לא דיין לצדיקים שמחזירין להן אבידתן, אלא שנותנין להן שכרן.