סוטה דף יד

דף יד עמוד א
* משה נקבר אצל בית פעור, כדי לכפר על מעשה פעור.
* אחרי ה' אלהיכם תלכו - וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? והרי אש אוכלה הוא! אלא להלך אחר מדותיו של הקב''ה.
* תורה תחלתה גמילות חסדים (ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם) וסופה גמילות חסדים (ויקבר אותו בגיא).
* מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא''י וכי לאכול מפריה הוא צריך? אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא''י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי.

דף יד עמוד ב
* מובאת ברייתא המבארת בפירוט את סדר הקרבת המנחות, והגמרא בכל העמוד עוסקת בביאור הברייתא.
* נחלקו התנאים אם כלי שרת שעשאן של עץ כשר או פסול.
* נחלקו התנאים אם המזבח ממוקם באמצע העזרה (כנגד ההיכל) או כולו בצפון או כולו בדרום.