סוטה דף טו

דף טו עמוד א
* הקומץ - מאימתי מתיר בהקטרתו את השיריים באכילה? רבי חנינא: משתשלוט בו האור, רבי יוחנן: משתיצת האור ברובו.
* הכהנים רשאים לערב יין שמן ודבש בשיירי המנחה שקיבלו, כי יש לאכול את המנחה כדרך שהמלכים אוכלים.
* כל המנחות (חוץ ממנחת חוטא ומנחת העומר) טעונות שמן ולבונה ובאות מן החיטין ובאות סלת.
* מנחת חוטא לא טעונה שמן ולבונה, וחטאת חלב לא טעונה נסכים - כדי שלא יהא קרבנו מהודר.

דף טו עמוד ב
* הכהן מביא כוס העשויה מחרס ונותן לתוכה מים מן הכיור שבעזרה - לדעת רבי ישמעאל הכוס צריכה להיות חדשה, וחכמים שבמשנה מכשירים גם ישנה (כל עוד לא הושחרו פניה ע"י האור).
* מי הכיור שבמקדש - לדעת רבי ישמעאל אלו מי מעיין וחכמים חולקים.
* כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין.