גיטין דף כו

דף כו עמוד א
* סופר שמכין טפסי גיטין שיהיו מזומנים לו - צריך לדעת ת"ק שיניח מקום האיש ומקום האשה ומקום הזמן (ולדעת שמואל אף מקום הרי את מותרת לכל אדם).
* ר' יונתן מבאר שהתירו לסופר להכין טפסי גיטין (ולא גזרו משום התורף), "משום תקנת סופר" שיהו מזומנין לו.

דף כו עמוד ב
* מובאים בסוגיה פירושים נוספים לדין האמור במשנה ("משום קטטה" / "משום תקנת עגונות").
* גם המגרש את ארוסתו - צריך לכתוב בגט זמן כשר ולא מוקדם (או בגלל "בת אחותו" שלא יחפה במקרה שזינתה לאחר האירוסין, או משום "גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה").