גיטין דף לג

דף לג עמוד א
* במשנה בדף הקודם נאמר שרבן גמליאל הזקן התקין שבעל ששלח גט עם שליח לא יוכל לבטל את השליח בפני בית דין (ללא ידיעת השליח/האשה) מפני תיקון העולם - בסוגיה שלנו מבואר מה היא אותה תקנה (מפני תקנת ממזרים / מפני תקנת עגונות).
* במקרה הנ"ל - רבי ורשב"ג נחלקו מה יהיה הדין אם הבעל בכל זאת ביטל את הגט בפני בית דין (לדעת רבי: מבוטל).

דף לג עמוד ב
* אמר לעשרה כתבו גט לאשתי - בברייתא בעמוד הקודם נחלקו רבי ורשב"ג אם יכול לבטל זה שלא בפני זה (רבי סובר שכן), ובעמוד שלנו הגמרא מבררת את טעם מחלוקתם.
* בסוף העמוד מובאות דעות שונות של אמוראים כמי נפסקה ההלכה במחלוקות רבי ורשב"ג הללו.