בבא מציעא דף קז

דף קז עמוד א
* הגמרא מביאה שלושה דינים שאמר רב יהודה לרבין בר ר"נ.
* אילן העומד על הגבול שבין שתי שדות - לדעת רב: אם שורשיו נוטים לאחת מן השדות, פירותיו שייכים לבעלי אותה שדה, ולדעת שמואל: יחלוקו.
* לדעת רב: "ברוך אתה בעיר" - שיהא ביתך סמוך לבית הכנסת, "ברוך אתה בשדה" - שיהו נכסיך קרובים לעיר, "ברוך אתה בבואך" - שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעת ביאתך מן הדרך, "ברוך אתה בצאתך" - שיהו צאצאי מעיך כמותך. [ורבי יוחנן דורש אחרת את הפסוק].

דף קז עמוד ב
* "והסיר ה' ממך כל חולי" - רב: זו עין רעה, שמואל: זה הרוח, רבי חנינא: זו צינה, רבי יוסי בר חנינא: זו צואה שבאף ושבאוזניים, רבי אלעזר: זו מרה.
* הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים (קור הנופח).
* הברייתא מפרטת שלושה עשר דברים שאכילת פת שחרית מועילה להם.
* השכם ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה.
* הגמרא מביאה הנחיות שאמר רב יהודה לרב אדא שהיה מודד שדות.