בבא מציעא דף קח

דף קח עמוד א
* בכל שנותיו של רבה בר רב הונא לא היה זרע לרבה בר רב נחמן בעקבות קללה שקילל אותו רבה בר רב הונא.
* הכל חייבים להשתתף בהוצאות לגדור חומת העיר ולהעמיד שעריה שלא יכנס צבא שונאים לעיר חוץ מתלמידי חכמים, כי הם אינם צריכים שמירה מפני האויב (כי התורה משמרתם).
* גם תלמידי חכמים צריכים להשתתף בהוצאות של שכירת פועלים עבור כריית מעיין או בורות כדי שיהיו מים לשתות.
* הגמרא מכריעה להלכה שמחילה של בן המיצר (שמוחל לאחר לקנות את הקרקע שעל המיצר שלו) מועילה רק אם נעשה קנין על כך.
* אין אונאה לקרקעות.

דף קח עמוד ב
* הגמרא מביאה כמה אופנים בהם אין שייך 'דינא דבר מצרא', לדוגמא: אדם שנתן קרקע במתנה לחברו - אין בזה דין בר מצרא (והמצרן לא יכול לסלק את מקבל המתנה מקרקע זו).
* 'דינא דבר מצרא' הוא משום "ועשית הישר והטוב", ולכן אם מכר לנוכרי לא חל דין זה (כי הנוכרי לא מצווה על כך).
* שכן ותלמיד חכם - התלמיד חכם קודם לקנות את הקרקע.
* אדם שרוצה לקנות את הקרקע כדי לבנות בה בתים קודם למצרן שרוצה לקנותה כדי לזרוע בה (כי ישוב הארץ עדיף).