בבא מציעא דף קיד

דף קיד עמוד א
* אדם שנדר להקדש את ערכו ואין לו ממון לשלם - אין נוטלים ממנו את כל נכסיו אלא משאירים לו כדי חייו.
* הגמרא מסתפקת האם "מסדרים" לבעל חוב (=כשגובים מנכסי הלוה את חובו, האם משאירים לו את הדברים שהוא צריך להם כדי להתקיים) או לא - בתחילת העמוד מובאת דעה שלא, ובסוף העמוד מובאת דעת אליהו הנביא שסובר שכן (כמו דעת תנא קמא שבמשנה בדף הקודם).
* ישנה מחלוקת אמוראים אם "מסדרים" כשנוטלים ממון מהנודר להקדש.
* הגמרא מביאה את המקור לכך ש"אין מחזירים" בהקדש.

דף קיד עמוד ב
* אדם העומד ערום לא יתרום תרומה מפירותיו ויברך.
* קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאים, שנאמר: "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם" - אתם קרויין אדם, ואין עובדי כוכבים קרויין אדם.
* לעני יש להשיב את המשכון עם בוא השמש.
* המלווה את חברו אינו רשאי למשכנו, ואם משכנו חייב להחזיר לו. (ולדעת רבא זה רק אם משכנו שלא בשעת הלוואתו).
* אם מישכן את הלווה והשיב לו את המשכון בזמן שהיה צריך לו ומת הלווה - נוטלו המלווה מבניו.