בבא מציעא דף קטו

דף קטו עמוד א
* לבית של הלווה אסור להיכנס כדי ליטול משכון, אך מותר להיכנס לבית של הערב כדי ליטול ממנו משכון.
* אלמנה שלוותה ממון - אין ממשכנים אותה כלל לדעת רבי יהודה (והמשנה), אך רבי שמעון סובר שאם היא עשירה אז מותר (רבי שמעון דורש "טעמא דקרא").
* החובל (=נוטל כמשכון) את ה'ריחים' או ה'רכב' של הלווה - לדעת רב הונא לוקה שתים, ולדעת רב יהודה לוקה אחת.

דף קטו עמוד ב
* אדם שאוכל את קרבן הפסח כשהוא 'נא' (=אינו צלוי לגמרי) או 'מבושל' - לדעת רבא לוקה שתים, ולדעת אביי לוקה אחת.
* הגמרא מסיקה שאין הכרח לטעון שאביי ורבא נחלקו באותה מחלוקת עקרונית שנחלקו רב הונא ורב יהודה.