בבא בתרא דף ד

דף ד עמוד א
* הורדוס שאל את בבא בן בוטא מה תקנתו על כך שהרג את כל החכמים, והשיב לו בבא בן בוטא שתקנתו היא שיעסוק בבנין בית המקדש.
* מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה מימיו.
* מפני מה נענש דניאל? מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר.
* "ותקרא אסתר להתך" - אמר רב: התך זה דניאל (יש אומרים שנקרא כך על שם שחתכוהו מגדולתו, ויש אומרים על כך שכל דברי מלכות נחתכין על פיו).

דף ד עמוד ב
* לדעת אביי: למחיצה העשויה הוצא (לולבי דקלים) אין תקנה להינצל מרמאים (שיטענו שהם בנו את המחיצה) אלא בשטר (שאם עשה אותו אחד השותפים יביא עדים ויכתבו לו שטר שהוא לבדו עשאו).
* שמואל פסק כרבי יוסי (שאמר במשנה ש"אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל"), ונחלקו האמוראים אם הכוונה היא שמשלם לפי סוג הכותל שבנה המקיף או לפי שווי הגדר הזולה ביותר שהיה יכול לבנות.