בבא בתרא דף ו

דף ו עמוד א
* תבעו המלוה ללוה לאחר זמן הפרעון ואמר לו הלוה "פרעתיך בתוך זמני" - הגמרא מתלבטת מה הדין ומביאה 3 נסיונות לענות על כך ודוחה את הנסיונות הללו.
* אדם שמשתמש בנכסי חבירו וחבירו שותק - זכה בהשתמשות זו ואין חבירו יכול לסלקו ממנה. ונחלקו האמוראים אם דין זה אמור גם עבור זכות לשימוש בדבר כבד יותר מהשימוש בו השתמש תחילה.

דף ו עמוד ב
* עד 30 יום דרך בני אדם למחול על שימוש ארעי ברכושם, ולכן אם לא מחה על כך אין נחשב הדבר לחזקה.
* 2 בתים של 2 בני אדם ב-2 צידי רשות הרבים - כל אחד מחוייב לעשות בגגו חצי מחיצה (זה שלא כנגד זה) ומעט יותר, כדי למנוע היזק ראיה.
* 2 חצרות זו למעלה מזו ויש צורך במחיצה ביניהם כדי למנוע היזק ראיה - לדעת רב הונא התחתון בונה לבד עד קרקעית העליון, ומשם שניהם בונים יחד, ולדעת רב חסדא שניהם בונים הכל יחד.