בבא בתרא דף ח

דף ח עמוד א
* רב נחמן בר יצחק סובר שמי שמטיל מס על תלמידי חכמים עובר על מה שנאמר בתורה בנביאים ובכתובים שאין לגבות מס מתלמידי חכמים.
* אמר רבי: אין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ.
* כל הוצאה שמוציאים בני העיר ויש ליתומים הנאה מהוצאה זו - גובים אפילו מיתומים.
* אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבוים.

דף ח עמוד ב
* רבה בר מרי מביא את המקור לכך שמצות פדיון שבויים היא מצוה גדולה.
* קופה של צדקה - נגבית בשנים (שאין עושים שררות על הצבור פחות משנים) ומתחלקת בשלשה (כדיני ממונות), תמחוי - נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה (שגבויה וחלוקה שוים).
* בברייתות מובאים מספר דינים שעל גבאי הצדקה להקפיד, כדי שחלילה לא יחשדו בהם שהם מועלים בכספי הצדקה.