בבא בתרא דף ט

דף ט עמוד א
* אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה (לשאול היכן נתנו את המעות שגבו), ולא בהקדש עם הגזברין.
* הגמרא מביאה ברייתא כדעת רב יהודה הסובר שעני המבקש צדקה עבור לבוש בודקים אחריו אם הוא רמאי, אך אם מבקש צדקה עבור אוכל אין בודקים אחריו (ורב הונא סובר הפוך).
* שקולה צדקה כנגד כל המצות.
* גדול המעשה יותר מן העושה.
* בזמן שבהמ"ק קיים אדם שוקל שקלו ומתכפר לו עכשיו שאין בהמ"ק קיים אם עושין צדקה מוטב ואם לאו באין עובדי כוכבים ונוטלין בזרוע.

דף ט עמוד ב
* צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול.
* גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו.
* כל דיין שנוטל שוחד מביא חמה עזה לעולם.
* כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות.
* לדעת רבי יצחק כל הרודף אחר צדקה הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ועושה בהן צדקה.
* לדעת רב נחמן בר יצחק כל הרודף אחר צדקה הקב"ה ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות להן צדקה כדי לקבל עליהם שכרו.
* לדעת רבי יהושע בן לוי כל הרגיל לעשות צדקה זוכה שיהיו לו בנים בעלי חכמה בעלי עושר בעלי אגדה.