בבא בתרא דף מד

דף מד עמוד א
* הגמרא ממשיכה לדון בביאורו של רב ששת לברייתא שבעמוד הקודם, ולבסוף דוחה את ביאורו לברייתא.
* ישנה מחלוקת אם רשות יורש נחשבת כרשות לוקח לענין שינוי רשות.
* הגמרא מביאה ביאור אחר לברייתא שבעמוד הקודם (ביאור המתבסס על שיטת רבין בר שמואל).

דף מד עמוד ב
* מטלטלים (שמכרם הלוה לאחר) אינם משתעבדים לבעל חובו.
* עשה עבדו אפותיקי ומכרו - בעל חוב גובה ממנו, עשה שורו וחמורו אפותיקי ומכרו - אין בעל חוב גובה הימנו.
* לדעת רבה: אם הקנה לבעל חובו מטלטלים אגב קרקע שיהיו משועבדים לו לגבות חובו מהם - נשתעבדו לו המטלטלים אגב הקרקע.
* המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ובא בעל חוב וטרפה מן הלוקח, והתברר שהשדה לא היתה של המוכר - חוזר הלוקח ותובעו מהמוכר לדעת רב פפא ורב זביד חולק.