בבא בתרא דף מה

דף מה עמוד א
* אדם מישראל שמכר לחבירו חמור ובא גוי ואנס את החמור מהלוקח בטענה שהיא שלו - לדעת אמימר אין המוכר צריך לפצות ולשלם ללוקח כי הלוקח יודע שסתם גוי הוא אנס שגוזל בכוח ולא כי זה באמת שלו.
* רבה לפני שחזר בו סבר שלאומן אין חזקה על חפץ שברשותו אם התובע מסר לו את החפץ בפני עדים ואף שלא ראו העדים עתה את החפץ אצל האומן.

דף מה עמוד ב
* אביי סובר שלאומן אין חזקה על חפץ שברשותו אם ראו עדים עתה את החפץ ברשותו (ואף אם התובע מסר לו את החפץ שלא בפני עדים). (לפי הרשב"ם)
* רבה חזר בו ולמסקנה סובר שלאומן אין חזקה על חפץ שברשותו אם התובע מסר לו את החפץ בפני עדים ובתנאי נוסף שרואים העדים עתה את החפץ אצל האומן.