בבא בתרא דף מו

דף מו עמוד א
* דברי רבה (הסובר שאם אין עדים על מסירת החפץ לאומן, נאמן לומר שקנאו, אף אם ראו עדים את החפץ בידו) נדחו בעקבות קושיה מהמשנה שבדף מב עמוד א.
* נתן לאומן בגדיו לתקן והשיב לו האומן בגדים של אדם אחר (ולא אמר לו שאלו הבגדים שלו) - רשאי להשתמש בהם עד שיבוא בעל הבגדים ויטול אותם.

דף מו עמוד ב
* אריס רגיל שהחזיק בקרקע 3 שנים - יש לו חזקה, אך המשנה עוסקת ב"אריסי בתי אבות" ולהם אין חזקה.
* אריס של בתי אבות שהוריד אריסים אחרים תחתיו ב-3 השנים שהחזיק בשדה ולא היה עמהם בשעת עבודתם - יש לו חזקה לאחר 3 שנים אלו.
* אריס מעיד על השדה שעובד בה, ששייכת לבעליה, ואינו נחשב נוגע בעדות, במקרה בו עדיין לא צמחו פירות בשדה ועדיין לא עבד בה.