בבא בתרא דף מח

דף מח עמוד א
* למסקנת הגמרא, הטעם לכך שלדעת רב הונא "תליוהו וזבין - זביניה זביני" הוא מסברה שאגב אונסו של המוכר הוא מתרצה למכור בלב שלם
* הגמרא מקשה מ-2 משניות על הדין של רב הונא ומתרצת.
* רב ביבי בשם רב נחמן סובר ש"תליוהו וזבין - לא הוי זביני" (=מכירה באונס אינה מועילה אפילו במקום שנתן דמים).

דף מח עמוד ב
* הגמרא מכריעה לבסוף להלכה ש"תליוהו וזבין - זביניה זביני" בכל מקרה.
* אם אדם אנס והכריח אשה להתקדש לו ("תליוה וקדיש") - קידושיו קידושין, אך לדעת מר בר רב אשי חכמים תיקנו שלא יהיו קידושין.