בבא בתרא דף נ

דף נ עמוד א
* איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג - לא עשו ולא כלום, לדעת אמימר, ובגמרא מובאות 2 אפשרויות לביאור דבריו.
* באושא התקינו: האשה שמכרה בנכסי מלוג ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות.
* המוכר את עבדו הכנעני לאחר ופסק עמו שישמשנו עוד 30 יום - נחלקו התנאים האם ומי ישנו בדין "יום או יומים".

דף נ עמוד ב
* רב אמר ש"אשת איש צריכה למחות", ובסוגיה מובאות 2 דעות לפרש את דבריו (האם הכוונה למחות בבעל או באחר המחזיק בנכסי מלוג שלה).
* לדעת רב "אין מחזיקין בנכסי אשת איש" - ורב יוסף מבאר שיש אופן לשיטתו שכן צריכה למחות.