בבא בתרא דף נג

דף נג עמוד א
* קיבל קרקע מחבירו במתנה ובא להחזיק בקרקע שלא בפניו - לדעת שמואל אינו קונה את המתנה בלא שיאמר לו בפירוש חבירו נותן המתנה "לך חזק וקני", אך רב מסתפק בדבר.
* גדר גדר והשלימו לעשרה או פרץ פרצה כדי שיכנס ויצא בה - הרי זו חזקה וקנה בכך את השדה.
* נתן צרור בחור שבגדר השדה והועיל בסתימת נקב זה לשדה או נטל צרור מגדר השדה ונוצר חור בגדר והועיל ביצירת הנקב לשדה - הרי זו חזקה לקנות על ידה את השדה.

דף נג עמוד ב
* בגמרא מובאות 2 ספקות בענין קניית 2 שדות ומצר ביניהן.
* בנה פלטרין בנכסי הגר שמת ובא אחר והעמיד להן דלתות - קנה השני את הנכסים.
* המוצא פלטרין בנכסי הגר שמת וסד בהן סיוד אחד (בגודל אמה וכנגד הפתח) - קנאן.
* המציע מצעות בנכסי הגר שמת ושכב עליהם על הקרקע - קנה את הנכסים.