בבא בתרא דף ס

דף ס עמוד א
* אם היה לאדם חלון פתוח לחצר במשך 3 שנים ובא שותפו בחצר וסתם את חלונו ע"י שבנה קיר ממול החלון - אם שתק ולא מיחה, לאלתר הוי חזקה לזה שבנה את הכותל (כי משמע שמודה שהחזיק שלא כדין).
* המקור לכך שאסור לאדם לפתוח פתח כנגד פתח חבירו הוא מבלעם שראה שאין פתחי אהלי ישראל מכוונין זה לזה ("וירא את ישראל שכן לשבטיו") ופתח ואמר שראויין בני ישראל שתשרה שכינה עליהם ("מה טבו אהליך יעקב").
* אסור להוציא קורות קטנות וגדולות מביתו לרשות הרבים, מחשש שיכשלו בהם בני רשות הרבים, אך למבוי מותר להוציא כי בני המבוי מוחלים לו על כך.

דף ס עמוד ב
* קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים.
* להתאבל על חורבן בית המקדש יותר מידי - אי אפשר, שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה.
* כך אמרו חכמים: סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו (זכר לחורבן) אמה על אמה כנגד הפתח.
* כל המתאבל על ירושלים - זוכה ורואה בשמחתה.