בבא בתרא דף סא

דף סא עמוד א
* פרק רביעי המתחיל בדף זה עוסק בדיני מכירת סוגי מקרקעין שונים.
* המוכר לחבירו בית סתם (בלי לפרט אלו חלקים מן הבית נכללים במכירה) - לא מכר לו את היציע שסמוך לבית, אא"כ שטח היציע פחות מ-4 אמות על 4 אמות.

דף סא עמוד ב
* לדעת רב נחמן: המוכר בית לחבירו, ואותו בית מצוי בבירה גדולה, ויש מיעוט אנשים שקוראים לבירה "בית" - אע"פ שציין המוכר ללוקח בשטר המכירה את בתי השכנים הגרים מסביב הבירה כגבולות המכר והבירה מצויה בגבולות אלו, אין הבירה בכלל המכירה.
* רב נחמן אמר את אותו דין גם בנוגע למוכר לחבירו שדה בבקעה גדולה, והגמרא מבארת מדוע היה צריך לומר את 2 הדינים הללו ולא הסתפק באחד מהם.
* הגמרא מבארת איזה נכסים כלולים בכלל המכר בלשונות שונים שאמר המוכר.