בבא בתרא דף סב

דף סב עמוד א
* הגמרא דנה (במקרים שונים) מה נכלל במכירת שדה שציין המוכר מיצרים שאינם מכוונים באורכם זה כנגד זה.
* כשציין המוכר של השדה מצד אחד גבול ארוך ומהצד שכנגדו גבול קצר - רב סבר בתחילה שלא קנה מן השדה אלא רק כנגד הגבול הקצר, אך רב כהנא ורב אסי הקשו עליו מדוע לא יקנה את כל השטח שניתן לתחום בין 2 הגבולות הללו.

דף סב עמוד ב
* מוכר שדה שציין בשטר רק 3 ממיצריה - לדעת רב קנה את כל השדה חוץ מהתלם של המצר הרביעי, לדעת שמואל קנה אפילו את התלם של המצר הרביעי, ולדעת רב אסי לא קנה מן השדה אלא תלם אחד בלבד על פני כולה סמוך ל-3 המיצרים שציין.
* לדעת רבה: מכר אחד מהשותפים את חלקו בשדה לאחד מן השוק וכתב לו בשטר "מחצית שיש לי בשדה זו מכור לך" קנה הלוקח חציה של השדה, אבל אם כתב לו "מחצית בשדה שיש לי מכור לך" לא קנה הלוקח אלא רבע מהשדה כולה.