בבא בתרא דף סג

דף סג עמוד א
* אמר "יחלוק פלוני בנכסי" - נוטל פלוני חצי מהכנסים.
* אמר "תנו חלק לפלוני בנכסי" - נוטל פלוני רבע מהנכסים ומעט יותר.
* בן לוי שמכר שדה לישראל ואמר לו "על מנת שמעשר ראשון שלי" - מעשר ראשון שלו (למרות שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם - מפרשים את כוונתו ששייר לעצמו חלק בקרקע כשיעור המעשר).

דף סג עמוד ב
* לדעת רב דימי מנהרדעא: מי שמוכר בית לחבירו וברצונו למכור לו גם את הבור - על אף שכתב לו "עומקו וגובהו של הבית מכור לך", צריך להוסיף ולכתוב לו "קנה לך מתחתית תהום הארץ ועד לגובה הרקיע".
* הגמרא מביאה 2 ראיות (ממשניות) לדעת רב דימי, ודוחה אותן.