בבא בתרא דף סה

דף סה עמוד א
* רב ושמואל נחלקו האם הלכה כחכמים (מוכר - בעין רעה מוכר) או כרבי עקיבא (מוכר - בעין יפה מוכר).
* 2 בתים המצויים זה לפנים מזה, ומכר את החיצון לאחד, ונתן את הפנימי במתנה לשני - רשאי הפנימי לעבור דרך החיצון (אך במקרה שמכר את 2 הבתים ל-2 אנשים או נתן במתנה ל-2 אנשים או נתן את החיצוני במתנה ומכר את הפנימי - לא רשאי הפנימי לעבור דרך החיצון).

דף סה עמוד ב
* המשנה שלנו, הסוברת שמכתשת המיטלטלת אינה כלולה במכירת בית, איננה כדעת רבי מאיר.
* בברייתא מובא ש"צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה, קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה", והגמרא קובעת שברייתא זו, הסוברת שחיבור הצינור לקרקע אינו מחשיבו כקרקע ומבטל ממנו שם כלי, היא לא כדעת רבי אליעזר ולא כדעת חכמים.