בבא בתרא דף ע

דף ע עמוד א
* לדעת רב ששת, לפי הלישנא הראשונה: מכר שדה לחבירו ואמר לו "שדי מכורה לך חוץ מחרוב פלוני" - לא קנה הלוקח גם את שאר החרובים שבשדה.
* לדעת רב ששת, לפי הלישנא השניה: מכר שדה לחבירו ואמר לו "שדי מכורה לך חוץ מחצי חרוב פלוני" - לא קנה הלוקח גם את החצי השני של החרוב (וכמובן שלא קנה את שאר החרובים שבשדה).

דף ע עמוד ב
* המפקיד אצל חבירו מעות בשטר וכשבא לתובעם אמר לו הנפקד החזרתים לך - לדעת רב חסדא: נאמן הנפקד ובשבועה.
* שטר כיס היוצא על היתומים והיתומים אינם יודעים אם אביהם החזיר את המעות - לדעת דייני גולה: נשבע וגובה כולו, ולדעת דייני א"י (וכך פסק רבא): נשבע וגובה מחצה. [וכולם מסכימים עם רב חסדא שלעיל]