בבא בתרא דף קי

דף קי עמוד א
* הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה (כי רוב בנים דומים לאחי האם).
* לעולם ישכיר אדם עצמו לעבודה שזרה (=מבוזה מכוערת) לו ואל יצטרך לבריות.
* פשוט נבלה בשכר בשוק לעין כל, ואין כאן חילול השם, ואל תאמר אדם גדול וחשוב אני ואני בוש בדבר.

דף קי עמוד ב
* אדם שמת ולו בנים ובנות, הבנים יורשים אותו ולא הבנות - בגמרא מובאות 4 דעות למקור לדין זה (הדעה השניה והשלישית נדחו).
* הברכה שבפסוק "למען ירבו ימיכם וימי בניכם" היא גם על הבנות - כי אין ברכה לחצאין.
* המקור לכך שאחים מן האב נוחלין ומנחילין זה את זה ולא אחים מן האם, הוא מכיון שמשפחת אב קרויה משפחה ואילו משפחת אם אינה קרויה משפחה.