בבא בתרא דף קטו

דף קטו עמוד א
* המשנה (קח ע"א) חולקת על רבי יהודה בן ר' שמעון וסוברת שהאם אינה יורשת את בנה, והמקור לכך הוא מהפסוק "וכל בת יורשת נחלה".
* המשנה מפרטת את "סדר הנחלות" (מי קודם למי).
* הברייתא מביאה את המקור לכך, שאם היורש נפטר, אך יוצאי יריכו קיימים, הם יורשים במקומו ("בן אין לו" - עיין עליו).

דף קטו עמוד ב
* מסורת בידינו שלא יתכן ששבט שלם (מ-12 השבטים) יתכלה ולא יהיו לו צאצאים.
* כל האומר "תירש בת עם בת הבן" - אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו, שאינן אלא מעשה צדוקין (אלא אדם שנפטר ויש לו בת ובנוסף יש לו נכדה מבנו שנפטר - הנכדה יורשת ולא הבת).