בבא בתרא דף קטז

דף קטז עמוד א
* כל שאינו מניח בן ליורשו - הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה (רשב"ם: כלומר שונא אותו).
* "אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים" - נחלקו האמוראים אם זה נאמר על מי שלא הניח אחריו בן או על מי שלא הניח אחריו תלמיד.
* קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים מכות.
* כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים.
* אבי אביו של מת קודם לירש את המת לפני אחי אבי המת.

דף קטז עמוד ב
* אבי האב של מת ואחיו של מת - לדעת רבא: אבי האב של המת קודם, ולמסקנת הגמרא: אחיו של המת קודם.
* המשנה עוסקת בענין הנחלות שירשו בנות צלפחד - נחלת אביהן, נחלת אבי אביהן, חלק בכורה של אביהן בירושת אבי אביהן.