בבא בתרא דף קיז

דף קיז עמוד א
* לדעת ר' יאשיה (וכך סוברת משנתנו): "ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ" (לבאי הארץ נתחלקה הארץ כפי חשבון של יוצאי מצרים).
* לדעת ר' יונתן: "לבאי הארץ נתחלקה הארץ", אלא שלאחר שנטלו באי הארץ את החלק המגיע להם, חוזרים ומחלקין אותה ביניהן לפי חשבון מטות אבותם.

דף קיז עמוד ב
* לדעת רבי שמעון בן אלעזר: לאלו ולאלו נתחלקה הארץ - היה מיוצאי מצרים נוטל חלקו עם יוצאי מצרים, היה מבאי הארץ נוטל חלקו עם באי הארץ, מכאן ומכאן נוטל חלקו מכאן ומכאן.
* מרגלים - יהושע וכלב נטלו חלקם, מתלוננים ועדת קרח - לא היה להם חלק בארץ, הבנים של המרגלים מתלוננים ועדת קרח - נטלו בזכות אבי אביהן ובזכות אבי אמותיהן.