בבא בתרא דף קיח

דף קיח עמוד א
* הקושיה הראשונה על מי שסובר ש"לבאי הארץ נתחלקה הארץ" - נשארה ללא פתרון, ושני הקושיות הנוספות על דעה זו - תורצו.
* אביי ניסה לדייק מצווחת בני יוסף ובנות צלפחד, שחוץ מהם לא היה אחד בכל השבטים שלא קיבל נחלה או הוא או אביו, אך דיוקו נדחה.
* אדם צריך להיזהר שלא תשלוט בו עין הרע.

דף קיח עמוד ב
* בזרעו של יוסף לא שולטת עין הרע.
* המקור לכך שיהושע וכלב נטלו בירושה את חלק המרגלים הוא מהפסוק "ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם".
* מתלוננים שבעדת קרח - לדעת אחת: לא היה להם חלק בארץ, ולדעה שניה: יהושע וכלב נטלו חלקם.
* רב פפא מקשה קושיה נוספת על מי שסובר ש"לבאי הארץ נתחלקה הארץ", ואביי מתרץ.