בבא בתרא דף קלב

דף קלב עמוד א
* רבא הסתפק האם גם בבריא הנותן את נכסיו לאשתו אנו אומרים שעשאה אפוטרופא או שאנו אומרים שנתן לה במתנה גמורה, והגמרא דחתה את הנסיון להוכיח מברייתא שנתן לה במתנה גמורה.
* רב נחמן פסק כחכמים שהכותב כל נכסיו לאשתו ואח"כ יצא עליו שטר חוב - איבדה כתובתה ואת נכסיו.
* שיטת רב נחמן היא שהולכים אחר אומדן הדעת.

דף קלב עמוד ב
* הגמרא מוכיחה מברייתא, שלדעת חכמים במשנה במסכת פאה, אין האשה מאבדת את שיעבוד כתובתה אלא אם כן מחלה בפירוש, ובניגוד לאמוראים שפירשו שאיבדה כתובתה מכוחן של אומדנות שונות אף בלא שתאמר בפירוש שמחלה שיעבודה.
* הגמרא נשארת בספק מה יהיה הדין במקרה בו בריא כתב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כלשהו, האם גם בזה נאמר שאיבדה כתובתה או לא.