בבא בתרא דף קלה

דף קלה עמוד א
* רבא אמר לרב נתן שיש לחוש ולפסוק שבעל שאמר "גרשתי את אשתי" אינו נאמן אף מכאן והלאה.
* אדם שידוע לנו שאין לו בנים ומוחזק לנו שהוא ללא אחים ואמר בשעת מיתתו שאין לו אחים אך בני העיר אומרים שיש עדים במדינת הים שיש לו אחים - רבא אמר לרב נתן שיש לחוש לעדים אלו ולכן אלמנתו חייבת יבום או חליצה.

דף קלה עמוד ב
* שכיב מרע שאמר "כתבו ותנו מנה לפלוני" ומת - אין כותבין ונותנין, שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה; אך אם כדי ליפות כחו של מקבל מתנה צוה השכיב מרע לכתוב לו את השטר - כותבין ונותנין אפי' לאחר מיתה.
* רבי יוחנן הוא רבו של רבי אלעזר.