בבא בתרא דף קלו

דף קלו עמוד א
* לדעת רבי יוסי "זמנו של שטר מוכיח עליו", ולכן "הכותב נכסיו לבניו" (שמעוניין שיירשו את נכסיו לאחר מותו) לא צריך שיכתוב "מהיום ולאחר מיתה", וחולק על רבי יהודה..
* בשטר שכתוב בו קנין - רב נחמן סובר שלדעת רבי יהודה לא צריך לכתוב "מהיום ולאחר מיתה", ורב פפי חולק וסובר שהדבר תלוי בניסוח ההקנאה.

דף קלו עמוד ב
* הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, ומכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב - לדעת רבי יוחנן לא קנה הלוקח ולדעת ריש לקיש כן קנה הלוקח.
* המוכר שדהו לפירות (שיאכל הקונה פירות לכמה שנים ואח"כ תחזור הקרקע לבעליה) - נחלקו האמוראים אם הקונה קורא מקרא ביכורים כשמביא את הביכורים או לא.
* "נכסי לך ואחריך יירש פלוני ואחריו יירש פלוני": מת ראשון - קנה שני, מת שני - קנה שלישי, מת שני בחיי ראשון - יחזרו נכסים ליורשי ראשון לדעת ברייתא אחת ולדעת ברייתא שניה יחזרו ליורשי נותן.