בבא בתרא דף קלט

דף קלט עמוד א
* האח הגדול מהיתומים, המתעסק בנכסי הירושה, שלבש בגדים נאים מנכסי הירושה - מה שעשה עשה, ואל יטלו שאר האחרים כנגד מה שנטל (כי יש להם רווח בכך, שעל ידי זה דבריו נשמעים).
* אם נשאו האחים הגדולים נשים בחיי אביהם, ואמרו קטנים לגדולים לאחר מיתת אביהם שהם נושאים נשים ורוצים ליטול מהנכסים כדרך שנטלו הם בחיי האב - אין שומעים להם, אלא מה שנתן להם אביהם נתן.

דף קלט עמוד ב
* לדעת רב אשי: דין הבעל בנכסי אשתו - לפעמים כיורש ולפעמים כלוקח, ותיקנו בכל מקום לטובתו.
* המשנה הראשונה בפרק תשיעי (המתחיל בעמוד זה) עוסקת באדם שמת והשאיר אחריו בנים ובנות, ומבארת כיצד מתחלקים הנכסים עבור ירושת בניו ומזונות בנותיו.