בבא בתרא דף קמ

דף קמ עמוד א
* יתומים שהותיר להם אביהם נכסים מועטים, ומיהרו ומכרו את הנכסים קודם שיבואו הבנות לבית דין - מכירתם קיימת (ולכן נכסים מועטים שנתרבו, הרי ברשות הבנים התרבו והרווח שלהם).
* רבי ירמיהו שאל את רבי אבהו מה יהיה הדין בנוגע לאלו שיש להם זכות בירושה (אלמנה, בת אשתו, בעל חוב), ואם יגבו את ממונם לא יהיה די בנכסים לבנים ולבנות כדי מזונותיהם, אם החלק המגיע להם מחשיב את הירושה לנכסים מועטים.

דף קמ עמוד ב
* אלמנתו ובתו, ואין כאן אלא מזון אחת מהן, ושתיהן תובעות מזונות - אלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחים.
* אביי ורבא נחלקו בנוגע לרישא של המשנה - האם לדעת הרישא של המשנה טומטום נוטל חלק בירושה או לא נוטל.