בבא בתרא דף קמא

דף קמא עמוד א
* כל שאינו מניח בן ליורשו - הקב"ה מלא עליו עברה (=כעס).
* "בת תחלה - סימן יפה לבנים" - יש אומרים שזה בגלל שהיא עוזרת בגידול הילדים, ויש אומרים שזה בגלל שכך לא תשלוט עין הרע.
* "וה' ברך את אברהם בכל" - רבי מאיר אומר: שלא היה לו בת, רבי יהודה אומר: שהיתה לו בת ו"בכל" שמה.
* לדעת רבי מאיר: מצוה לזון את הבנות וק"ו לבנים (שעוסקים בתורה), ולדעת רבי יהודה: מצוה לזון את הבנים וק"ו לבנות (שלא יצטרכו לחזר אחר מזונותיהן ויתבזו).

דף קמא עמוד ב
* לדעת רב הונא: "המזכה לעובר - לא קנה".
* רב נחמן הקשה לרב הונא מדברי משנתנו, ותשובת רב הונא היתה "משנתינו איני יודע מי שנאה", והגמרא מבררת מדוע לדעתו המשנה לא מסתדרת עם אף דעה.
* לדעת רבי מאיר: אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.