בבא בתרא דף קמב

דף קמב עמוד א
* לדעת רב נחמן: המזכה חפץ לעובר - לא קנה, אבל אם אמר המזכה "לכשתלד אשתי יקנה העובר" - קנה. לדעת רב הונא: בשני המקרים הללו - לא קנה. לדעת רב ששת: בשני המקרים הללו - כן קנה.
* רב ששת הביא ברייתא שממנה למד את שיטתו, אך אביי ורבא דחו את הבנתו זו בברייתא.
* הגמרא הקשתה על רב ששת ממשנה במסכת נדה, ואח"כ דחתה את הקושיה.

דף קמב עמוד ב
* הגמרא פסקה להלכה כמר בריה דרב יוסף משמיה דרבא ב-3 דינים שהובאו בשמו: יש לעובר דין יורש (כרב ששת) ורק מחלק בכורה אינו ממעט, בן הנולד אחר מיתת אביו אינו ממעט מחלק בכורה, בכור הנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים.
* הגמרא פוסקת שהמזכה לעובר לא קנה.