בבא בתרא דף קמג

דף קמג עמוד א
* אמר אדם לחבירו "קנה נכסי כחמור" - לא קנה, ואם אמר "קנה נכסי אתה וחמור" - לדעת רב נחמן קנה מחצה מן הנכסים, לדעת רב המנונא לא קנה כלום, ולדעת רב ששת קנה הכל.
* רב ששת מביא ראיה לשיטתו, והגמרא דוחה את הראיה.
* התורם תרומות ומעשרות מן הרע על היפה - תרומתו תרומה.
* רב מרדכי הביא את קושיית רב אויא על שיטת רב נחמן ורב המנונא, ורב אשי תירץ.

דף קמג עמוד ב
* במחלוקות רבה ורב יוסף הלכה תמיד כרבה חוץ מ-3 מקרים ("שדה", "ענין" ו"מחצה").
* למסקנת הגמרא אדם עשוי לקרוא "בניי" לבנו היחיד (ולכן אם אמר "נכסיי לבניי" והיו לו בן ובת, הרי שנתכוון רק לבנו).
* אדם שמת והניח בנים גדולים וקטנים ולא חלקו ביניהם את הירושה והשביחו הבנים הגדולים את הנכסים - השבח מתחלק בין כל האחים, אם לא טרחו ולא הוציאו משלהם כלום אלא מנכסי אביהם שכרו פועלים והשביחו הנכסים.