בבא בתרא דף קמה

דף קמה עמוד א
* הגמרא דוחה את האפשרות לטעון שטענת "תנו לי בעלי ואשמח עמו" (שבאמירה זו היא רוצה לפטור עצמה מלהשיב את מעות הקידושין כשמת בעלה) שנויה במחלוקת תנאים.
* הגמרא מביאה שנחלקו התנאים אם "קידושין לטיבועין ניתנו" (אם אדם שנותן מעות קידושין לארוסתו, אם נותנם על מנת שלא לקבלם בחזרה אף אם תמות ולא יזכה לשאת אותה).

דף קמה עמוד ב
* הסוגיה מביאה דינים רבים העוסקים בדיני השושבינות.
* כולם צריכים לבעל החטים, כי אין אדם יכול לחיות בלא החטה, וכך גם כולם צריכים את זה שלמד גמרא.
* לדעת רב: "כל ימי עני רעים" - זה בעל תלמוד, "וטוב לב משתה תמיד" - זה בעל משנה, ולדעת רבא: הפוך.