בבא בתרא דף קס

דף קס עמוד א
* פרק עשירי, המתחיל בתחילת עמוד זה, עוסק בהלכות כתיבת שטרות.
* ההבדלים בין גט פשוט לגט מקושר: גט פשוט - עדיו מתוכו, ומקושר - עדיו מאחוריו; גט פשוט - עדיו בשנים, ומקושר - בשלשה.

דף קס עמוד ב
* הגמרא מביאה 3 דעות למקור ללימוד דיני הפשוט והמקושר.
* למסקנת הגמרא כל דינו של שטר מקושר הוא מדרבנן, ו-3 המקורות שהביאו האמוראים הם אסמכתא בעלמא.
* חכמים תיקנו גט מקושר בגלל מקום שגרו בו כהנים שהיו קפדנים מאוד והיו ממהרים לגרש נשותיהם ואח"כ לא יכלו להחזיר אותם כי כהן אסור בגרושה, ולכן תיקנו להם לגרש בגט מקושר שעשייתו ממושכת וכך לא ימהרו לגרש נשותיהם.
* נחלקו האמוראים אם מקום חתימת העדים בשטר מקושר הוא בין כל קשר וקשר או אחורי הכתב בצד החיצוני כנגד הכתב הפנימי.