בבא בתרא דף קסב

דף קסב עמוד א
* רב עמרם מבאר, שהסיבה לכך, שצריך שיחזור ויכתוב את עיקרי הדברים שנכתבו בשטר בשורה האחרונה שבשטר, היא בגלל שאין למדים דברים חדשים מהשורה האחרונה, ולכן כך אין חשש זיוף.
* רב נחמן הביא סיוע מברייתא לדברי רב עמרם.

דף קסב עמוד ב
* אפילו אם הרחיק את חתימות העדים מעט פחות מ-2 שורות מן הכתב - השטר כשר.
* אם היו חתימות העדים רחוקות מהכתב 2 שורות או יותר, וכדי להכשיר את השטר הוסיפו בו חתימות נוספות באותן 2 שורות, ונמצא אחד מהן קרוב או פסול - תתקיים העדות ב-2 העדים האחרונים שהם כשרים.
* אויר - פוסל סוכה ב-3 טפחים, וסכך פסול - פוסל סוכה ב-4 טפחים.