בבא בתרא דף קסד

דף קסד עמוד א
* הגמרא מקשה מברייתא על דברי רב המכשיר שטר שנכתב כולו על המחק, ומתרצת.
* בברייתא נאמר: "הוא על הנייר ועדיו על המחק - כשר, הוא על המחק ועדיו על הנייר - פסול" (והגמרא מבארת באריכות כיצד רב יבאר ברייתא זו).

דף קסד עמוד ב
* בשטר פשוט כותבים את הזמן האמיתי, ובשטר מקושר כותבים שנה אחת קדימה.
* רק בית שיש לו 4 פינות מטמא בנגעים.
* לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו, כיון שמתוך שהוא מספר בטובתו הוא בא לידי סיפור רעתו.
* 3 עבירות אין אדם ניצול מהן מלעבור עליהן בכל יום: הרהור עבירה, עיון תפילה, ואבק לשון הרע.