בבא בתרא דף קסה

דף קסה עמוד א
* רוב בני אדם נכשלים בגזל, מיעוט בני אדם נכשלים בעריות, והכל נכשלים באבק לשון הרע.
* רשב"ג ור"ש ור' אלעזר סוברים שאם אומר אדם לשליח לעשות עבורו דבר קל, ועשה השליח דבר קשה יותר - אין זה שינוי מדעת המשלח, שלא נתכוין המשלח אלא להראות לשליח מקום להקל בשליחותו.
* אם יש עד אחד שחתום על שטר ועד אחד שמעיד בעל פה - נחלקו אביי ואמימר אם נחשב כשטר החתום בשני עדים או לא.

דף קסה עמוד ב
* מובאות 4 גרסאות שונות מה היתה השאלה ששאלו את רבי ירמיה, ומה היתה תשובתו שבעקבותיה הכניסו את רבי ירמיה לבית המדרש (לאחר שהוציאו מבית המדרש בעקבות שאלה ששאל שלא כהוגן, כמובא בדף כג ע"ב).
* המשנה דנה בשטרות שנכתבו בהן לשונות שסותרות זו את זו, וכן בשטרות שיש בהם מחיקות ולא ידוע מה היה כתוב שם, וכן בשטרות שיש סתירה בין הכתוב בתחילת השטר לכתוב בסופו.